• Дунавски гребенест тритон
  Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)

 • Алпийски тритон
  Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768)

 • Дъждовник
  Salamandra salamandra (Linnaues, 1758)

 • Обикновен тритон
  Lissotriton vulgaris (Linnaues, 1758)

 • Южен гребенест тритон
  Triturus karelinii (Strauch, 1870)

 • Обикновен тритон, млад
  Lissotriton vulgaris juv. (Linnaues, 1758)

 • Дунавски гребенест тритон
  Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)