• Briophyta – Мъхообразни / Marchantiopsida – Чернодробни мъхове

  • Briophyta - Мъхообразни / Bryopsida – Зелени, листостъблени мъхове

  • Lycopodiophyta - Плаунообразни / Lycopodiopsida – Плауновидни

  • Lycopodiopsida - Плаунообразни / Isoёtopsida

  • Equisetophyta – Хвощообразни

  • Polypodiophyta – Папратообразни / Ophioglossopsida – Змийски папрати

  • Polypodiophyta – Папратообразни / Polypodiopsida – Същински папрати

  • Polypodiophyta – Папратообразни / Hydropteridopsida – Водни папрати

  • Pinophyta (Gymnospermae) – Голосеменни растения

  • Magnoliophyta (Angiospermae) – Покритосеменни (Цветни) растения / Magnoliopsida – Двусемеделни

  • Magnoliophyta (Angiospermae) – Покритосеменни (Цветни) растения / Liliopsida - Едносемеделни