Редакционна колегия

Редакционна колегия

Главен редактор - гл. ас. д-р Огнян Тодоров
(Регионален природонаучен музей - Пловдив)

Зам. главен редактор - доц. д-р Ивелин Моллов
(Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Биологически факултет, катедра "Екология и ООС") 

Технически секретар - Цветелина Петрова
(Регионален природонаучен музей - Пловдив) 

Секретар - Гергана Кичева
(Регионален природонаучен музей - Пловдив)

Научен борд

проф. дбн Димитър Бечев
(Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Биологически факултет, катедра "Зоология")

проф. д-р Руслан Костов
(Минно-геоложки университет, София)

проф. д-р Радослав Андреев
(Аграрен университет, Пловдив)

доц. дбн Дилян Георгиев
(Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Биологически факултет, катедра "Екология и ООС")

доц. д-р Тошко Любомиров
(Институт по Биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, София)