Специален брой

ИЗДАВАНЕ НА СБОРНИК (КНИГА) С НАУЧНИ СТАТИИ „ФАУНИСТИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ" - ЧАСТ2 "Безгръбначни и гръбначни животни"

"Снимка: Илиан Божанов"

Идеята зад изготвянето на този сборник е да се събере на едно място цялата известна информация за безгръбначните и гръбначни животни в гр. Пловдив и околностите му. Статиите могат да включват, както фаунистични списъци (check-lists), направени по нови и литературни данни, така и обзорни статии върху дадената група, както и оригинални нови проучвания върху градската фауна на Пловдив. Препоръчваме в статията да бъдат дадени данни за броя на известните видове в България и района, и степен на проученост. Да бъде подчертано, дали са направени нови изследвания или са включени само литературни данни. При възможност, за находищата да бъдат дадени UTM-код (1х1 км – по приложената карта, Фиг.1) и географски координати. Добре е да бъде отбелязано, кои видове са нови за района, както и новите находища. Препоръчва се да бъде представен и актуален съвременен консервационен статус с коментари и бележки по заплахите и консервационните проблеми по опазването на видовете. По възможност да се акцентира на видовете (брой видове, по възможност и екологични данни) в защитените територии и защитени НАТУРА2000 зони в изследваният район. При достатъчно данни е препоръчително да се представи екологична и зоогеографска характеристика. Препоръчително е статиите да имат част в „Дискусията“, коментираща произхода на градската фауна.Фиг.1. UTM карта на изследваният район – гр. Пловдив (очертан в червено) и околностите му (очертани с черно). Размер на UTM квадратите – 1х1 км.

Книгата ще бъде публикувана в края на 2021 г., като Supplement 2 на Bulletin of the Natural History Museum – Plovdiv. Първата част излезе като Supplement 1 през 2018 г.

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РЪКОПИСИТЕ 30.06.2021 Г.

Статиите трябва да бъдат на английски език и да отговарят на същите технически изисквания, като тези на Bulletin of the Natural History Museum – Plovdiv. Илюстрациите (фотографии, диаграми) да са в greyscale с резолюция минимум 300 dpi. Форматирането на литературата в литературния списък също следва това на Bulletin of the Natural History Museum – Plovdiv.

Добра идея е да заявите своето участие възможно най-рано със заглавие и авторски колектив, за да не се получават дублажи за една и също фаунистична група. Такова се допуска само, ако естеството на разработките е различно и представят различни данни. Заявените до момента статии и авторски колективи ще се публикуват тук и периодично ще се обновяват до изтичане на крайният срок за подаване на ръкописите.

Правилно изписване на географски наименования в района на английски език:

- гр. Пловдив – Plovdiv City или city of Plovdiv

- река Марица – Maritsa River

- Горно Тракийска низина – Upper Tracian Valley

Защитени територии:

- Природна забележителност “Младежки хълм” – Nature monument “Mladezhki halm” Hill

- ПЗ ”Бунарджика” – NM “Bunardzhika” Hill

- ПЗ “Данов хълм” – NM “Danov halm” Hill

- Защитена местност “Нощувка на малък корморан” – Protected area “Noshtuvka na malak

kormoran”

Защитени зони по НАТУРА2000 на територията на изследваният район (Фиг. 2):

- BG0002087 “Марица-Пловдив” - BG0002087 “Maritsa-Plovdiv”

- BG0000578 “Река Марица” - BG0000578 “Reka Maritsa”

- BG0002016 “Рибарници Пловдив” - BG0002016 “Ribarnitsi Plovdiv”

- BG0000444 “Река Пясъчник” - BG0000444 “Reka Pyasachnik”

Паркове и други:

- Трихълмие (включва Небет, Джамбаз и Таксим тепе) – “Trihalmie” Hills (Nebet Hill,

Dzhambaz Hill, Taksim Hill)

- Парк “Лаута” – “Lauta” Park

- Парк “Цар Симеонова градина” – “Tsar Simeonova gradina” Park

- Парк “Дондукова градина” – “Dondukova gradina” Park

- Парк “Отдих и култура” – “Otdih i kultura” Park

- Парк “Ловен парк” – “Loven” Park

- Парк “Парашутна кула” – “Parashutna kula” Park

- Парк “Св. Седмочисленици” – “Sv. Sedmochislenitsi” Park

- Парк “Хан Крум” – “Han Krum” Park

- Парк “Райчо Кирков” – “Raycho Kirkov” Park

- Парк “Георги Кондолов” – “Georgi Kondolov” Park

- Парк “Белите брези” – “Belite brezi” Park


ЗАЯВЕНИ НАМЕРЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Georgi Gerdzhikov, Vladimir Dobrev, Dobromir Dobrev, Polina Dimitrova, Kalin Velev, Ulian Muraveev, Dimitar Plachiiski – “Birds in Plovdiv City – Review”.

Plamen Mitov – “The Harvestmen Fauna (Opiliones, Arachnida) of the City of Plovdiv (Bulgaria)”.

Ivelin Mollov, Peter Boyadzhiev, Ivan Delev - "Ecological Properties of Epigeal Invertebrate Communities in Green Areas in the City of Plovdiv. Part 3 - Urban-rural Gradient along Maritsa River"

Ivelin Mollov, Georgi Popgeorgiev - "Comparative analysis of the batracho- and the herpetofauna of some Bulgarian and European cities"

Aneliya Pavlova, Elena Stoeva, Stanimira Deleva, Boyan Petrov - "Bats in city of Plovdiv"

Angel Tsekov, Vesela Yancheva, Dilian Georgiev - "The fish (Pisces) from water bodies in the city of Plovdiv"

Dimitar Dimitrov, Dimitar Bechev - "Odonata (Zygoptera and Anisoptera) of the City of Plovdiv"

 

 Фиг. 2. Карта на защитените зони по НАТУРА2000 в изследваният район. Източник: http://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2012/12/shema1.jpg

Лице за контакт и въпроси: гл. ас. д-р Ивелин Моллов, mollov_i@yahoo.com