ПТИЦИ


Зала ПТИЦИ при Регионален Природонаучен Музей - Пловдив

Зала „Птици“ представя видовото разнообразие на българската орнитофауна. Видовете са разположени в изкуствено пресъздадени местообитания, характерни за тях. Това е постигнато чрез преплитане на различни елементи, имитиращи природните компоненти. Дървета, езера, скали, различни видове растителност изграждат общата визия на залата.

В нея са изложени 249 вида, които са почти всички видове, срещани на територията на страната. Във витрината са представени някои много редки за България видове - трипръст кълвач, скалолазка, голям креслив орел, ловен сокол, царски орел, сив жерав, черен лешояд или такива, които вече са изчезнали, като дропла и брадат лешояд.