Провеждане на обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: "Доставка и монтаж на дървени витрини в залите, разположени в сградата на Регионален Природонаучен музей в гр. Пловдив".

pokanaAOP.pdf

dokumentaciq_vitrini.pdf

tehnicheska_specifikacia.pdf

proekt_dogovor.pdf

Представяне_на_участника_-_Приложение_1.doc

Декларация_по_чл.47,_ал_.9_от_ЗОП_-_Приложение_2_.doc

Списък_с_изпълнените_доставки_-_Приложение_3.doc

Декларация_от_подизпълнител_-_Приложение_4.doc

Техническо_предложение_-_Приложение_5.doc

Ценово_предложение_-_Приложение_6.doc

Протокол_№7.pdf