• Myxomycota (Myxophyta)

  • Mycomycota (Mycophyta, Fungi)

  • Lichenophyta