"Основен ремонт на фасада и преустройство на вътрешно помещение в сградата на Регионален природонаучен музей - гр. Пловдив"


„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКОВА НАЛАДКА НА ИНВАЛИДНИ ПОДЕМНИЦИ НА ВХОДА И В СГРАДАТА НА РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР. ПЛОВДИВ”.


"Ремонт и доизграждане на таванната конструкция, доставка и монтаж на пожароустойчиви метални врати в сградата на Регионален Природонаучен музей - гр. Пловдив"


Провеждане на обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: "Доставка и монтаж на седалки, разположени в залата на Планетариума при Регионален Природонаучен музей в гр. Пловдив".


Провеждане на обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: "Доставка и монтаж на дървени витрини в залите, разположени в сградата на Регионален Природонаучен музей в гр. Пловдив".


Провеждане на обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: "Доставка и монтаж на дървени витрини в залите, разположени в сградата на Регионален Природонаучен музей в гр. Пловдив".


Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка чрез покупка, монтаж и гаранционна поддръжка на климатична техника в сградата на регионален природонаучен музей - Пловд


Правилник за устройството и дейността и Правила за обществени поръчки


Възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма „а” от ЗОП, с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на ремонт и частично преустройство на Регионален Природонаучен музей в гр. Пловдив в УПИ